سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در معامله ای شما خریدار بوده اید و تمام مبلغ معامله را پرداخته و بعد از آن متوجه می شوید که مورد معامله مال شخص دیگری بوده و فروشنده حق گرفتن مبلغ معامله نداشته. با ارائه این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)1- مطالبه وجه ثمن معامله 2- پرداخت هزینه های جاری قرارداد 3- تامین خواسته  4- پرداخت کلیه خسارات قانونی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_378
24,000ریال